Geriatrinen- eli ikääntyvien fysioterapia ja muistia tukeva kuntoutus

Geriatria on iäkkäiden hoidon ja kuntoutuksen lääketieteellinen erikoisala. Geriatriassa kuntoutuksen kohteena ei ole yksittäinen elin tai elinjärjestelmä, vaan kokonainen ihminen fyysisine, psyykkisine ja sosiaalisine viitekehyksineen.

Geriatrista osaamista ovat vanhenemismuutoksien ja sairauksien oirekuvan ymmärtäminen sekä hoidon ja kuntoutuksen laaja-alaisuuden ja iäkkään elämänhallinnan mieltäminen hänen omassa elinympäristössään.

Kuntoutuksella edistetään ja tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Fyysisen toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämisellä ja säilyttämisellä on tärkeä merkitys elämänlaadulle. Ikääntyessä lihaskunto luonnollisesti heikkenee ja lihaskunnon heikkeneminen vaikuttaa mm. kävelynopeuteen, tasapainoon ja sitä kautta myös toimintakykyyn. Kuntoutuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä muun muassa kaatumistapaturmia.

Ikääntyneen ravitsemus on tärkeä osa kuntoutumista, joka tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi proteiinien tarve ikääntyessä lisääntyy ja vaikuttaa ikääntyneen jaksamiseen.

Palvelumme

Tarjoamme yksilöllistä fysioterapiaa, kuntoutusta ja pienryhmä palvelujamme toimipisteellämme sekä myös kotikäynteinä.

Kotikuntoutus on hyvä valinta muistisairaille, veteraaneille ja muille ikäihmisille, jotka haluavat kuntoutua omassa tutussa elinympäristössään. Tällöin fysioterapeutti tulee kuntoutujan luokse, joka voi olla koti, hoivakoti tai palvelukeskus. Tuttu ja turvallinen ympäristö rohkaisee liikkumaan ja tehtävä harjoite on helpompi siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Teemme tarvittaessa myös apuvälineiden- ja kodinmuutostöiden tarpeen arviointia ja ohjaamme niiden käytössä.

Muistia tukeva kuntoutus

Muistisairaudet ovat lisääntyneet huimaa vauhtia. Muistisairauksia on eriasteisia ja ne vaikuttavat suuresti ihmisen toiminta- ja liikuntakykyyn ja sitä kautta myös heidän läheistensä jaksamiseen.

Muistikuntoutuksen tavoitteena on aivojen aktivoiminen sekä yleiskunnon ja toimintakyvyn kohentaminen. Kuntoutuksen keinoina ovat tasapainoa ja lihaskuntoa parantavat liikuntaharjoitukset, koordinaatio-, artikulaatio- ja aistiharjoituksia sisältävä aivojumppa sekä pelit ja tanssit.

Olemme suorittaneet MUISKU-muistikuntoutusohjaajapätevyyden. Muistikuntoutusta voi saada yksilöllisesti myös kotona, hoitokodissa tai laitoksessa.


Lähde: Geriatrisen fysioterapian erityisosaaja -koulutus