Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Tutkinto on 3,5-vuotinen (210 op) alempi korkeakoulututkinto.

Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Lähde: Suomen fysioterapeutit

Keskustan Fysioterapian tarjoamat fysioterapiapalvelut

Fysioterapian suoravastaanotto

Fysioterapian suoravastaanoton tarkoituksena on mahdollisimman nopea tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksen aloittaminen. 

Voit hakeutua fysioterapiasuoravastaanotolle, jos sinulla ilmenee mm. seuraavia vaivoja:

 • kipua selässä, niskassa tai hartioissa
 • olkapäävaivoja
 • nivelkipuja esim. lonkissa, polvissa, nilkoissa, ranteessa
 • lihaskipuja ja kireyksiä
 • jännekipuja, esim tennis- tai golfkyynärpää, akillesjänne, hyppääjän / juoksijan polvi

Tavoitteenamme siis on, että pääset mahdollisimman nopeasti hoitoon. Fysioterapiasuoravastaanottomme fysioterapeutit ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinvaivojen akuuttivaiheen tutkimiseen, hoitoon ja kuntouttamiseen.

Tarkan haastattelun ja kliinisen tutkimuksen kautta selvitämme kivullesi syyn. Saamme selville, mikä rakenne tuottaa sinulle kipua. Onko kyseessä esimerkiksi lihaksen kiinnitysjänteestä tai nivelestä peräisin oleva kipu? Kun oireileva kudos on saatu selville, voidaan hoito kohdistaa tarkasti. Jo tieto siitä, mistä vaivasta on kyse, usein helpottaa. 

Akuuttivaiheen kivun hoito, voi olla esimerkiksi oireilevan nivelen tukiteippausta. Saat myös ohjeet, miten oireilevaa kudosta on parasta rasittaa. Tunnistamme, mikäli tilanteesi ei ole fysioterapian avulla hoidettavissa, ja ohjaamme sinut tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Kun hoito aloitetaan nopeasti, ei ole tarvetta pitkälle fysioterapiajaksolle, ja jo yksi fysioterapiakäynti voi riittää.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nopealla hoitoon ohjautumisella sekä kuntoutuksen aloittamisella voidaan ehkäistä tule-kipujen pitkittymistä sekä vaivojen uudistumista ja kroonistumista. Kustannuksissa säästetään, kun sairaspoissaolot vähenevät, työhönpaluu nopeutuu ja vältytään turhilta kuvantamisilta ja leikkaushoidoilta.

Lähde: Fysioterapian suoravastaanotto-koulutus

Niska-hartia- ja selkävaivat

Niska-hartia- ja selkävaivat sekä kivut ovat hyvin yleisiä nykyään. Syy näihin vaivoihin voi johtua monesta eri asiasta tai näiden asioiden summasta. Useimmiten vaivat ovat työperäisiä esim. raskas fyysinen- tai istumatyö. Ihminen on kokonaisuus, joten taustalla voi olla myös muita kuormittavia tekijöitä esim. stressiä, tapaturma, sairautta yms. jotka täytyy ottaa mukaan huomioon. Fysioterapiassa vaivan syy pyritään aina selvittämään huolellisen haastattelun ja kliinisen tutkimisen perusteella. Tämän perusteella valitaan sopivat hoitomenetelmät sekä täsmäharjoitteet kipujen lievittämiseksi. Vaivat voivat olla akuutteja tai jatkuneet jo pidemmän aikaa, jolloin puhutaan vaivojen kroonistumisesta.


Niskasta tai rintarangasta johtuvia oireita voivat olla päänsärky, huimaus, lihasjännitys, jäykkyys, kivut niskassa tai rintarangassa sekä sormien ja käsien puutuminen.

Alaselästä johtuvia oireita voivat olla selän väsyminen seistessä tai kävellessä, liikekipu, jäykkyys, alaraajoihin säteilevät kivut tai puutumiset.

Fysioterapiassa käyttämiämme hoitomenetelmiä:

 • Pehmytkudoskäsittelyt
 • Mobilisaatio
 • Traktio
 • Ergonomiaohjaus
 • Fascia-teippaus

. Fascia-käsittelyt

 • Syvävärähtelyhoito
 • Erilaiset stabiloivat tai mobilisoivat harjoitteet

Lähde: Fysioterapian suoravastaanotto-koulutus

Leukanivel- ja purentahäiriöt

Purentaelinten fysioterapialla tarkoitetaan purentalihasten sekä leukanivelperäisten oireiden ja toimintahäiriöiden (tempomandipular disorders, TMD) hoitoa. TMD voi olla lihasperäinen, nivelperäinen tai molempien yhdistelmä.

Leukanivelperäiset vaivat voivat myös pitää oravanpyörämäisesti yllä erilaisia niskan ja pään kipu- sekä särkytiloja ja nivelten virheasentoja. Ongelmat purennassa kulkevat hyvin usein käsi kädessä yläniskan- ja ryhti- ongelmien kanssa.

Fysioterapiassa oireita hoidetaan ja lievitetään pehmytkudoskäsittelyillä, leukanivelen mobilisoinneilla ja erityisesti purentaoireisiin suunnitelluilla terapeuttisilla harjoitteilla. Tavoitteena on kipujen lievittyminen, purentalihaksiston rentouttaminen sekä purennan tasapainottaminen.

Purentaelinten fysioterapialla on merkittävä vaikutus leukanivelten toiminnallisuuteen, päänsärkyihin, kasvokipuihin, niska- ja hartiaseudun kireyksiin sekä ryhtimuutoksiin.

Yhteistyötä tehdään usein myös hammaslääkärin kanssa. Yleensä tarvitaan hammaslääkärin valmistama purentakisko terapian tueksi ja parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Oireina voivat olla

 • leukanivelten äänet
 • leukanivelten ja purentalihasten kivut
 • leukojen väsyneisyys ja jäykkyys
 • rajoittunut alaleuan liike ja liikehäiriöt
 • päänsärky
 • kasvojen kivut ja korvakipu
 • tinnitus
 • äänen tuoton ongelmat
 • kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa
 • kurkun kiristys
 • nielemisvaikeudet
 • pala kurkusssa
 • lihassäryt ja säteilevät kivut niskoissa ja hartioissa.

Altistavia tekijöitä purentaelimen toimintahäiriölle

 • purentavirheet (avo-, risti-, kärki- ja syväpurenta)
 • hampaiden narskuttelu (bruksismi)
 • stressi (hampaiden pureminen yhteen)
 • reumasairaudet
 • fibromyalgia
 • pään ja niskan vammat ja iskut (whiplash)
 • ryhtivirheet
 • leukaluun murtumat

Oireita pahentavia tekijöitä:

Omat tavat ja tottumuksetkin voivat aiheuttaa vaivoja. Narskutus ja hampaiden yhteen pureminen, poskien tai kynsien pureskelu tai liiallinen purukumin jauhaminen kipeyttävät purentaelimistöä.

Hammashoidollinen toimenpide voi aiheuttaa myös ongelmia: suun pitäminen pitkään auki, liian korkea paikka hampaassa, uudet kruunut ja huonosti istuvat tai uudet proteesit saattavat olla purentaelimen kiputilan taustalla.

Lähde: Tuija Mänttärin koulutus, fysioterapia purentaelinten toimintahäiriöissä

Geriatrinen- eli ikääntyvien fysioterapia ja muistia tukeva kuntoutus

Geriatria on iäkkäiden hoidon ja kuntoutuksen lääketieteellinen erikoisala. Geriatriassa kuntoutuksen kohteena ei ole yksittäinen elin tai elinjärjestelmä, vaan kokonainen ihminen fyysisine, psyykkisine ja sosiaalisine viitekehyksineen.

Geriatrista osaamista ovat vanhenemismuutoksien ja sairauksien oirekuvan ymmärtäminen sekä hoidon ja kuntoutuksen laaja-alaisuuden ja iäkkään elämänhallinnan mieltäminen hänen omassa elinympäristössään.

Kuntoutuksella edistetään ja tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua fysioterapian keinoin. Fyysisen toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämisellä ja säilyttämisellä on tärkeä merkitys elämänlaadulle. Ikääntyessä lihaskunto luonnollisesti heikkenee ja lihaskunnon heikkeneminen vaikuttaa mm. kävelynopeuteen, tasapainoon ja sitä kautta myös toimintakykyyn. Kuntoutuksen avulla voidaan ennaltaehkäistä muun muassa kaatumistapaturmia.

Ikääntyneen ravitsemus on tärkeä osa kuntoutumista, joka tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi proteiinien tarve ikääntyessä lisääntyy ja vaikuttaa ikääntyneen jaksamiseen.

Palvelumme

Tarjoamme yksilöllistä fysioterapiaa, kuntoutusta ja pienryhmä palvelujamme toimipisteellämme sekä myös kotikäynteinä.

Kotikuntoutus on hyvä valinta muistisairaille, veteraaneille ja muille ikäihmisille, jotka haluavat kuntoutua omassa tutussa elinympäristössään. Tällöin fysioterapeutti tulee kuntoutujan luokse, joka voi olla koti, hoivakoti tai palvelukeskus. Tuttu ja turvallinen ympäristö rohkaisee liikkumaan ja tehtävä harjoite on helpompi siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Teemme tarvittaessa myös apuvälineiden- ja kodinmuutostöiden tarpeen arviointia ja ohjaamme niiden käytössä.

Muistia tukeva kuntoutus

Muistisairaudet ovat lisääntyneet huimaa vauhtia. Muistisairauksia on eriasteisia ja ne vaikuttavat suuresti ihmisen toiminta- ja liikuntakykyyn ja sitä kautta myös heidän läheistensä jaksamiseen.

Muistikuntoutuksen tavoitteena on aivojen aktivoiminen sekä yleiskunnon ja toimintakyvyn kohentaminen. Kuntoutuksen keinoina ovat tasapainoa ja lihaskuntoa parantavat liikuntaharjoitukset, koordinaatio-, artikulaatio- ja aistiharjoituksia sisältävä aivojumppa sekä pelit ja tanssit.

Olemme suorittaneet MUISKU-muistikuntoutusohjaajapätevyyden. Muistikuntoutusta voi saada yksilöllisesti myös kotona, hoitokodissa tai laitoksessa.

Lähde: Geriatrisen fysioterapian erityisosaaja -koulutus

Neurologinen kuntoutus

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on alentuneen toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitäminen ja paraneminen, kun taustalla on liikunta- tai toimintakykyä heikentävä sairaus. Näihin sairauksiin kuuluvat mm. MS-tauti, Parkinson, erilaiset aivohalvaukset, lihassairaudet ja selkäydinvammat.

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että ihminen selviäisi tilanteesta riippuen päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti tai pienen avun turvin omassa elinympäristössään.

Kuntoutus perustuu asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn arvioinnin pohjalta laadittuun fysioterapiasuunnitelmaan, jota seurataan ja toteutetaan. Laadimme tavoitteet aina yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkimus ja hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus.
Tapani Rahkon (dosentti, hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidon kehittäjä) mukaan jopa 80% tasapainohäiriöistä selittyy hyvänlaatuisella asentohuimauksella.

Oireet

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen pääasiallinen oire on kiertävä tai kallistava voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin ja on usein pahimmillaan aamuisin. Se voi aiheuttaa myös muita epämääräisiä oireita, kuten matkapahoinvointia, ahtaan-, avoimen- tai korkeankammoa ja lentopelkoa. Myös lukihäiriön syy voi joskus olla hyvänlaatuinen asentohuimaus.

Aiheuttaja

Asentohuimauksen oireen aiheuttaa sisäkorvan tasapainoelimen kaarikäytävään kulkeutunut kalkkikivimassa. Tavallisesti massa irtoaa liikeen seurauksena ja lähtee kaarikäytäviin, mutta hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa massa juuttuukin kiinni ja asennonmuutoksen yhteydessä esim. makuulle mentäessä, kylkeä käännettäessä tai vuoteesta noustessa aiheuttaa voimakkaan huimausoireen.

Diagnosointi

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen diagnoosi voidaan selvittää asiaan perehtyneen ammattilaisen suorittamin provokaatiotestein. Testit ovat helppoja tehdä ja diagnoosi saadaan saman tien. Lääkehoitoa ei tarvita, hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla.

Lähde: Tapani Rahkon hyvänlaatuinen asentohuimaus -koulutus

Myofaskiaalinen teippaus

Myofaskiaalinen teippaus (MFT) eli Flexotaping on saksalaisen Markus Erhardtin vuonna 2006 kehittämä tuloksellinen teippausmenetelmä, joka perustuu myofaskiaalisiin yhteyksiin ja jatkumoihin sekä faskian ominaisuuksiin.

Hyödyt

Teippauksen avulla voidaan päästä eroon kehon rajoitteita ja kireyksistä ja palauttaa kehon myofaskiaalinen tasapaino välittömästi ja tehokkaasti. Menetelmä on laajasti käytössä tämän päivän huippu-urheilussa, mutta sitä voidaan hyödyntää kaikilla samoin kuin kinesioteippaustakin. Myofaskiaalisten teippaustekniikoiden avulla voidaan vapauttaa, aktivoida ja korjata faskialinjoja intensiivisesti. Uusien tekniikoiden myötä faskioissa tapahtuu rakenteellisia muutoksia, kuntoutuminen nopeutuu ja lihasten toiminta sekä liikelaajuudet paranevat. Yksi merkittävimmistä eduista on kivun lievitys akuuteissa ja kroonisissa myofaskiaalisissa kivuissa, kuten alaselkäkivut, tenniskyynärpää sekä kaikki lihaksiin liittyvät kivut.

Myofaskiaalinen teippaus toimii kunto- ja kilpaurheilussa vammoja ennaltaehkäisevänä ja niitä hoitavana terapiamuotona. Loukkaantumisriski urheilijalla pienenee ja mahdollisen loukkaantumisen jälkeen urheilija pystyy palaamaan nopeammin harjoittelemaan ja kilpailemaan.

Lähde: Markus Erhardt, Myofaskial taping -koulutus

Spiraalistabilaatio

(SPS) Spiral Stabilization on kehonhallinta- ja terapiamenetelmä, jossa harjoitellaan menetelmään varsinaisesti suunniteltuja vastuskuminauhoja käyttäen. Harjoittelun tavoitteena on parantaa liikkumista, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä tätä kautta lievittää kipuja. Skolioosin hoidossa on saatu myös rohkaisevia hoitotuloksia.

Harjoittelussa keskitytään spiraalimaisten (kiertävien) lihastoimintaketjujen aktivointiin ja vahvistamiseen sekä vertikaalilihasketjujen rentoutumiseen.

Keskivartalon lihasten vahvistaminen korostuu kaikissa liikkeissä. Selkäkipujen taustalla on usein vertikaali-lihasketjujen jännittyneisyys. Liian pitkään jatkunut yliaktiivisuus vaikuttaa negatiivisesti selkärangan rakenteisiin, mm. välilevyihin. Spiraali-lihasketjujen aktivoituminen ojentaa selkärankaa ja luo tilaa selkänikamien väliin, jolloin välilevyihin kohdistuva paine hellittää ja niiden aineenvaihdunta paranee.

SPS -metodin käyttökohteita:

 • Erilaisten selkäkipujen ja -sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, kuten akuutit ja pitkäaikaiset selkäkivut, skolioosi, välilevytyrä, spinaalistenoosi, spondylolisteesi
 • Selkäleikkausten pre- ja postoperatiivinen hoito
 • Selän toiminnallisuuden parantaminen
 • Nivelvaivojen pre- ja postoperatiivinen hoito (olka-, lonkka-, polvi- ja nilkkanivelet)
 • Kehonhallinnan ja tasapainon parantaminen
 • Kävelyn tekniikan ja koordinaation parantaminen
 • Urheiluvalmennus

Meiltä on mahdollista saada SPS-yksilöohjausta ja perehdytyksen jälkeen harjoituksia voi jatkaa esimerkiksi kotona omatoimisesti. Kysy rohkeasti lisää!